DUYURU  
 

KATMALİKLERİ TOPLANTISI 16 OCAK 2016'da YAPILDI.

Elektro2000 sitesi 2015 yılı içerikli olağan kat malikleri toplantısını 16 Ocak 2016 tarihinde Saat 13:30'da sitemizde gerçekleştirdik. Detaylar ve toplantı tutanağı şöyle:


ELEKTRO  2000 SİTESİ
2015 YILI KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Elektro  2000 Site Yönetimi  16 Ocak 2016 tarihin de yapılan 2015 yılı Seçimli Olağan
       Elektro 2000 Sitesi Olağan Kat Malikleri Kurulu Toplantısı 16.01.2016 tarihinde saat 13.30’ da  Ömerli Mah.Tunaboyu sokak No:1  Arnavutköy / İstanbul adresinde yapılmıştır.
       Kat Mülkiyeti kanununun ilgili maddeleri uyarınca toplantı, 09.01.2016 tarihinde yeterli katılım olmadığından ertelenmiş olup, 2. Oturum olarak gerçekleşmiştir. Kat Malikleri Kurulu Toplantısı çağrı yolu ile yapılmış, toplantı çağrısı  Hadımköy PTT şubesinden taahhütlü olarak tebliğ edilmiştir.Toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazirun cetveli’nin tetkikinden mevcudiyeti aranacak kat maliki, tam sayısı 79 (Yetmiş dokuz) dır. Ancak bunlardan 20 (Yirmi )  malikin asaleten temsil edildiği,Vekaleten katılımın olmadığı, böylece gerek kanun ve gerekse K.M.K ‘da öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim kurulu başkanı Ekrem ÖKLÜK (TC: 421 368 66 006 ) tarafından açılarak, gündem görüşmelerine geçilmiştir.   
 

  1. Divan Başkanlığına 17252322880   Tc kimlik numaralı Mustafa Suat Özenir Oy Toplama Memurluğuna 25294302692 Tc kimlik numaralı Ahmet Akçay ve Tutanak Katipliğine  10136540134 Tc Kimlik numaralı Mehmet Cemalettin Ertuna seçilmiştir.
  2. Divan heyeti’ne Kat Malikleri Kurulu Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi, oybirliği ile kabul edilmiştir.
  3. Divan Başkanı, sayın  Üyelerden, önergeleri  kabul edileceğini, varsa önerge verilmesini istedi. Önerge sunulmadığından, gündem değişikliği olmaması oy birliği ile kabul edilmiştir.
  4. Yönetim Kurulu 2015 yılı Faaliyet Raporu, sayın Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Öklük tarafından K.M. Kuruluna okunmuştur. Tartışılmış ve aksi görüş olmadığı görülmüştür.
  5. Denetleme Kurulu 2015 yılı raporu, sayın Memet Gültekin tarafından Genel Kurula okunmuştur. Tartışılmış ve aksi görüş olmadığı görülmüştür.
  6. Yönetim Kurulu üyeleri 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı, Sayın Kat Malikleri Kurulu üyeleri tarafından oy birliği ile ibra edilmişlerdir.
Denetleme Kurulu üyeleri 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı, Sayın Kat Malikleri kurulu üyeleri tarafından oy birliği ile ibra edilmiştir.
 
  1. Verilen önerge doğrultusunda, ELEKTRO 2000  Site Yönetimi, Yönetim Kurulu üyeliklerine 31.01.2017  tarihine kadar görev yapmak üzere, Kat Maliklerinden   17252322880 TC kimlik numaralı Mustafa Suat Özenir, 42136866006 Tc kimlik numaralı Ekrem Öklük ve 25294302692 Tc kimlik numaralı Ahmet Akçay seçilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim kuruluna seçilen kat maliklerinin görev dağılımı Şöyledir. Yönetim Kurulu Başkanı 42136866006 Tc kimlik numaralı Ekrem Öklük, Başkan vekili 25294302692 Tc kimlik numaralı Ahmet Akçay, sayman üyeliğe 17252322880 Tc kimlik numaralı Mustafa Suat Özenir  Oy birliği ile seçilmişlerdir. Yönetim kurulu Başkanı Ekrem Öklük havi kaşe altına diğer yönetim kurulu üyelerinden Ahmet Akçay veya Mustafa Suat Özenir’den herhangi bir tanesinin imzası ile 31.01.2017 tarihine kadar, site yönetimini temsil ve ilzam etme yetkisi verilmesi, oybirliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine Can Osman Nayman, Gazi Alkan ve Yalçın Kaya oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yönetim kuruluna üyelerinden Ekrem Öklük’e aylık Net  2.600,-TL(İkibinaltıyüz), Mustafa Suat Özenir’e aylık Net 200,- ( ikiyüz)TL ve Ahmet Akçay’a aylık Net 200,-(ikiyüz) TL ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim kuruluna, sitenin menfaatleri doğrultusunda gerektiğinde site yöneticisi olarak dışarıdan ücretli kadrolu personel alabilmesi konusunda yetki verilmiştir. Ancak Yönetim Kurulunun sorumluluk noktasında, Genel kurul ve kanundan aldığı herhangi bir yetkisini kaçınma ve devretme hakkı yoktur. Oy birliği kabul edilmiştir.  
Denetim Kurulu Başkanlığına 31.01.2017 tarihine kadar görev yapmak üzere , Kat Maliklerinden 38500491890 T.C kimlik numaralı Memet Gültekin, Başkan yardımcılığına 10136540134  T.C kimlik numaralı Mehmet Cemalettin Ertuna seçilmiş olup,  oybirliği ile karar verilmiştir. Denetim kurulu yedek üyeliklerine, Can Peri ve Melik Yurdakul oy birliği ile seçilmişlerdir. Denetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
 
  1. Yönetim Kurulu Başkanı  tarafından, 01.01.2016 – 31.12.2016  tarihlerini kapsayan Tahmini Bütçe K.M Kuruluna Sesli olarak okunmuştur. 5 (Beş) sayfadan oluşan tahmini bütçe ve işletme projesi detayı, K.M kurulu üyelerine, Dosya içerisinde, yazılı olarak dağıtılmıştır. Sayın Kat Malikleri Kurulu üyeleri tarafından, İşletme projesi ve bütçe planlamasında, fasıllar arasında aktarma yapabilme yetkisi, Yönetim Kurulu üyelerine verilmiştir. Divan Başkanı tarafından, herhangi bir itiraz olup olmadığı sorulmuştur, önerilen ekte verilen bütçe ve işletme projesindeki aidat ödemeleri, Oy birliği  ile kabul edilmiştir.
Aidatların her ayın 20.sine kadar ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Üyelerden aidatlarını geciktirenler ile ilgili yaptırım uygulanmasını değerlendirmeye açılmıştır. Vadesi gelmiş olan aidat borcunun, son ödeme tarihinin üzerinden 60 ( atmış gün) geçmesi halinde, yazılı ihtara gerek kalmaksızın borçlu malik ödemesini gerçekleştirmez ise, Hukuki takip yapabilmek ve bu konu ile ilgili Avukatlık hizmeti almak, avukata vekaletname vermek yetkisi oy birliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca aidatın ödeme vadesi dikkate alınarak aylık %5 (yüzde beş) gecikme faizi uygulanması oybirliği ile kabul edilmiştir.
 
 
  1. Dilek ve temennilere geçildi, Sayın Ekrem Öklük söz almıştır.Kat malikleri işyerlerini kiraya verecekleri zaman, mutlaka kira sözleşmeleri ile birlikte, site yönetimine kiracısı ile birlikte gelip, kira koşullarını paylaşmalıdır, aksi halde işyerini kiralayan firmalar, sonraki aşamalarda  ciddi sorunlarla karşılaştıkları zaman, site yönetimimize gelip oluşan mağduriyetin telafi edilmesini talep etmektedirler. Örneğin işyerinin Enerji gücü yetmediği zaman bize geliyor ve arttırılmasını veya bunun nasıl aşılabileceğini soruyor. Oysa ki  bu konu daha işyerini kiralamadan önceki safhada değerlendirilmelidir ve bu da yönetimin kiralama öncesi bilgilendirilmesi ile olur. Kat maliki işyerini kiraya vermeden önce, sahibi olduğu bağımsız bölümün, kiracının yapacağı iş ile ilgili olarak, asgari yeterlilik koşullarının oluşup oluşmadığının, yönetim tarafından olurunu almak zorundadır.   Bu husus kat maliklerinin talepleri üzerine sayın Divan başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca işyerileri önlerine konulan malzeme ve muhtelif eşyaların en fazla 1 (bir) gün süre ile kalması, daha fazla tutulmaması ve ortak mahallerin işgal edilmemesi hususunun , tüm işyerlerine bildirilmesi gerekliliği beyan edilmiştir. Bu konuda işyeri sahiplerinin katkısı beklenmektedir.
www.elektro2000.org  isimli site web sayfamızın açıldığı ve bu siteden yapılan çalışmaları üyelerimizin takip edebileceğini, ayrıca bu site aracılığıyla öneri ve şikayetleri yönetime bildirilebileceği, Ekrem öklük tarafından beyan edilmiştir.
Divan Heyeti tarafından toplantı tutanağı Kat Malikleri Kuruluna okundu, toplantı tutanağı içeriğine itiraz olup olmadığı soruldu. Hazirun(Hazır bulunanlar) cetvelinde imzası bulunan her bir kat malikinin, tutanağa geçen her hususu anladığı, kabul ettiği, itiraz olmadığının tespit edildiği, sesli bir şekilde açıklanmıştır. Herhangi bir itirazın olmadığı Divan Başkanı ve heyeti tarafından tespit edilmiştir.
Tutanaklar Genel Kurul mahallinde iki sayfadan oluşmuş, bilgisayar ortamında düzenlenmiş olup, 79 Kat malikine ayrı ayrı postaya verilerek bildirim yapılmak üzere tarafımızca 3 (üç) nüsha imzalanmış ve yönetim kuruluna teslim edilmiştir. 16 Ocak 2016
        Divan Başkanı                     Oy Sayım Memuru                 Divan Katibi
  Mustafa Suat Özenir                 Ahmet Akçay                        Mehmet Cemalettin Ertuna
 


 
 
 
Listemize üye olmak için lütfen
e-posta adresinizi girin.
 
  İstanbul
Çarşamba Perşembe Cuma
21 / 25 °C 20 / 27 °C 19 / 26 °C
ABD Doları 5,7145
EURO 6,4129
BIST-100 98.028,490
Altın 258,230